Dolnohbitská žula

LOKALITA: Dolní Hbity - Jelence

TYP HORNINY: hlubinná vyvřelá kyselá

STRATIGRAFIE: středočeský pluton, blatenský typ

STÁŘÍ: Stáří krystalizace blatenského granodioritu bylo na základě strukturních vztahů k okolním granitovým průnikům (intruzím) odhadnuto přibližně na dobu okolo 345 mil. let.

SLOŽENÍ: Jedná se o vápenato-alkalický granodiorit bohatý draslíkem. Mezi hlavní minerály blatenského granodioritu patří draselný a sodno-vápenatý živec, křemen, biotit a aktinolitický amfibol. Tmavé odrůdy blatenského granodioritu obsahují větší množství tmavých minerálů (amfibolu a biotitu). Přítomné tmavošedé uzavřeniny dioritového magmatu obsahují zejména sodno-vápenatý živec, amfibol a biotit, případně klinopyroxen.

VZNIK: Hornina je řazena mezi tzv. „hybridní granitoidy“. Jejich výjimečné složení je výsledkem mísení několika chemicky odlišných magmat, pocházejících z aktivně deformovaných částí spodní kontinentální kůry a taveného materiálu subdukující (podsouvající se) desky. V rámci středočeského plutonického komplexu reprezentuje relativně starší těleso, které dokumentuje počáteční fázi výzdvihu moldanubického orogenního kořene. (Orogenním kořen je spodní část kůry v místě největšího ztluštění kůry, ke kterému dochází při kolizi.)

VYUŽITÍ: Hornina velmi dobrých mechanických vlastností, hojně využívaná k dekoračním a stavebním