Jak se v Československu rodily volné soboty ?

 

Přehled změn délky pracovní doby v Československu

 

Do 30. září 1956

Šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin. Pracovní týden má 48 pracovních hodin. 

Změněno zákonem 45/1956 Sb. ze dne 24.9. 1956

Od 1. října 1956 do 31. července 1966

Šestidenní pracovní týden, pracovní den má 8 hodin vyjma sobot, ty mají pouze 6 pracovních hodin. Pracovní týden má tedy 46 pracovních hodin.

Změněno Vyhláškou Státní plánovací komise č. 62/1966 Sb.ze dne 25.7. 1966

Od 1. srpna 1966 do 31. prosince 1966

Šestidenní pracovní týden, ale každá čtvrtá sobota volná, každý pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 46 pracovních hodin.

Od 1. ledna 1967 do 29. září 1968

 Šestidenní pracovní týden, ale každá druhá sobota volná, pracovní den má 8 pracovních hodin. V průměru má pracovní týden 44 pracovních hodin.

 

Změněno Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č. 63/ 1968 Sb. ze dne 15.5. 1968

Od 30. září 1968 do 31. prosince 2000

 

 Pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8½ pracovních hodin. Pracovní týden má 42½ pracovních hodin.

Od 1. ledna 2001 -  pětidenní pracovní týden, pracovní den má 8 pracovních hodin. Pracovní týden má 40 pracovních hodin.

Ve státních orgánech a rozpočtových organizacích je pracovní doba 42½ týdně - ½ hodiny

denně je čas na stravu.

 

V uvedených dokumentech se můžete seznámit se skutečností, že v některých pracovních provozech podle charakteru práce byl již před rokem 1968 počet volných sobot četnější.

Pracovní soboty v době, kdy již byly všechny soboty volné.

 

Pracovní sobota je označení sobot, které i po zavedení pětidenního pracovního týdne zůstaly pracovní, a to buď jako další pracovní den navíc, nebo  z hospodářských důvodů.   

I po tomto přechodu byly vyhlašovány některé soboty jako pracovní. Sobota, kdy se muselo z rozhodnutí vlády jít povinně nejen do práce, ale i do školy, se nazývala pracovní sobota. Pracovních sobot, které nesouvisely s přesunem pracovního volna, postupně během 80. let ubývalo – poslední taková byla 11. března 1989.

 

 

Které soboty byly volné a které pracovní najdete 

 

ZDE

 

Volné soboty v Československu

 

 

Zákon č. 45 /1956 Sb. ze dne 24. září 1956 o zkrácení pracovní doby.

 

            Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně.  Rozvoj výrobních sil a zvýšení produktivity práce, jichž bylo dosaženo při budování socialismu v naší vlasti, umožňují přistoupit ke zkrácení pracovní doby jako k jedné z forem zvyšování životní úrovně pracujících.

             

 

                 Proto se stanoví:

 

§ 1

 

Pravidelná pracovní doba.

 

  1) Pravidelná pracovní doba zaměstnanců, pokud byla dosud stanovena nejvyšší výměrou 48 hodin týdně, se stanoví na 46 hodin týdně.

 

                (2) Zkrácení pravidelné pracovní doby se provede bez zkrácení mzdy zaměstnanců, a to spolu s opatřeními k dalšímu růstu produktivity práce.

 

                (3) Podrobnosti stanoví vláda, po případě orgán, který k tomu zmocní.

 

Rozdělení pravidelné pracovní doby.

 

§ 2

 

                (1) Týdenní pracovní doba se rozděluje, pokud tento zákon dále nestanoví jinak, na šest pracovních dnů, při čemž pracovní doba v sobotu je zpravidla kratší; na ostatních pět dnů je zásadně rozvržena rovnoměrně.

 

                (2) Pracovní doba v sobotu nesmí být kratší než pět hodin.

 

§ 3

 

                (1) Ve stavebních a montážních podnicích (závodech), které pracují výlučně nebo převážně na investiční výstavbě, může být celá týdenní pracovní doba rovnoměrně rozdělena na pět pracovních dnů, neutrpí-li tím plynulý chod stavebních a montážních prací. Stavby a pracoviště, na nichž se použije tohoto rozdělení pracovní doby, určí příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu nebo orgánu) v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu.

 

                (2) Ustanovení o pětidenním pracovním týdnu (odstavec 1) se nevztahuje na podniky (závody) provádějící stavební nebo montážní práce v dolech. Pro jejich zaměstnance platí stejné rozvržení týdenní pracovní doby jako pro zaměstnance v dolech (§ 4).

 

§ 4

 

                (1) Zaměstnancům hornických podniků (závodů) sloužících přímo k těžbě uhlí, tuhy a rud a zaměstnancům pracujícím v osmihodinové směně na pracích v nepřetržitém provozu poskytne se za 23 odpracovaných osmihodinových směn den náhradního volna. Za odpracovanou dobu se považuje též nezaviněná nepřítomnost v práci.

 

                (2) Vyžadují-li to zvláštní podmínky provozu, anebo z jiných závažných důvodů, jestliže to podmínky provozu dovolují, může příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu nebo orgánu) v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu výjimečně upravit i v jiných podnicích (závodech) nebo pro určité druhy prací v těchto podnicích (závodech) pracovní dobu obdobně podle odstavce 1.

 

§ 5

 

                Nedovoluje-li povaha práce, aby pracovní doba byla rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu podle § 2 nebo rovnoměrně na všechny týdny v určitém časovém období, může příslušný ministr (vedoucí ústředního úřadu nebo orgánu) v dohodě s ústředním výborem příslušného odborového svazu rozvrhnout pracovní dobu odchylně; pravidelná pracovní doba nesmí při tom v časovém období zpravidla čtyřtýdenním přesahovat průměrně 46 hodin týdně.

 

§ 6

 

                (1) Začátek a konec pracovních směn stanoví ředitel podniku (závodu) nebo vedoucí jiné organisace v dohodě se závodním výborem odborové organisace na základě pokynů vydaných radou krajského národního výboru podle zvláštních předpisů k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.

 

                (2) Začátek a konec pracovních směn v prodejnách obchodu a v závodech veřejného stravování stanoví vedoucí prodejny (závodu) v dohodě se závodním výborem odborové organisace s přihlédnutím k určené prodejní době.

 

                (3) Začátek a konec pracovní doby v ústředních úřadech a v jiných státních orgánech stanoví vláda po projednání s Ústřední radou odborů.

 

Pravidelná pracovní doba mladistvých zaměstnanců a kratší než pravidelná pracovní doba.

 

§ 7

 

                (1) K zajištění zdravého vývoje mládeže se pravidelná pracovní doba mladistvých zaměstnanců do 16 let stanoví na 36 hodin týdně.

 

                (2) Rozdělení této pracovní doby určí ředitel podniku (závodu) v dohodě se závodním výborem odborové organisace, při šetření zásad §§ 2 až 5, s přihlédnutím k provozním potřebám.

 

                (3) Celkový rozsah teoretického školení a výrobního výcviku učňů do 16 let upraví příslušní ministři (vedoucí ústředních úřadů a orgánů) přiměřeně k pravidelné pracovní době mladistvých zaměstnanců.

 

§ 8

 

                (1) Zaměstnanci může být na jeho žádost stanovena kratší než pravidelná pracovní doba (§§ 1 a 7), dovoluje-li to provoz a má-li pro to zaměstnanec zdravotní nebo jiné závažné důvody. Kratší než pravidelná pracovní doba se stanoví také pro pracovní místa, kde povaha práce nevyžaduje, aby zaměstnanec pracoval po celou pravidelnou pracovní dobu. Zkrácená pracovní doba se rozvrhne přiměřeně podle ustanovení §§ 2 až 5.

 

                (2) O stanovení kratší než pravidelné pracovní doby rozhodují po projednání se závodním výborem odborové organisace ředitel podniku (závodu) nebo vedoucí jiné organisace, anebo podle jejich zmocnění vedoucí jim podřízených organisačních útvarů.

 

§ 9

 

                Při pracovní době mladistvých zaměstnanců (§ 7) a při stanovené kratší než pravidelné pracovní době (§ 8) přísluší zaměstnancům zásadně poměrná část mzdy, kterou by měli při pravidelné pracovní době stanovené podle § 1. Podrobnosti stanoví vláda, po případě orgán, který k tomu zmocní.

 

§ 10

 

Pracovní přestávky.

 

                Do pracovní doby se započítávají pouze pracovní přestávky určené na svačinu, a to v rozsahu 15 minut na směnu.

 

§ 11

 

Zmocnění k přesunutí pracovního klidu.

 

                Aby pracující mohli lépe využít dnů pracovního klidu k oddechu, může vláda stanovit, je-li to v souladu s potřebami národního hospodářství, že se dny pracovního klidu stanovené zákonem č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, přesunují na jiné dny tak, aby dva nebo více dnů pracovního klidu na sebe navazovalo, po případě provést z těchto důvodů i jiné přesuny pracovní doby.

 

Ustanovení společná a závěrečná.

 

§ 12

 

                Vytvoří-li se tím příznivější podmínky pro splnění úkolů stanovených státním plánem rozvoje národního hospodářství, může vláda v rámci pravidelné pracovní doby stanovené tímto zákonem upravit rozdělení pracovní doby odchylně od ustanovení §§ 2 až 5.

 

§ 13

 

                Ministři (vedoucí ústředních úřadů a orgánů), vedoucí jim podřízených řídících orgánů, ředitelé podniků (závodů) a vedoucí jiných organisací jsou povinni učinit opatření, aby i při zkrácení pracovní doby podle tohoto zákona byly splněny plánované úkoly bez překročení plánovaných mzdových fondů a plánovaného počtu pracovníků.

 

§ 14

 

                Nedotčeny zůstávají dosavadní předpisy, pokud upravují délku pracovní doby pro zaměstnance výhodněji než tento zákon.

 

§ 15

 

                Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. října 1956; provedou jej všichni členové vlády.

 

Zápotocký v. r.

 

Fierlinger v. r.

 

Široký v. r.

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

 

 

Vyhláška  62/1966 Sb. Státní plánovací komise ze dne 25. července 1966

o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů

 

 

Změna: 1/1992 Sb.

 

                Státní plánovací komise vyhlašuje spolu se Státní komisí pro finance, ceny a mzdy a v dohodě s Ústřední radou odborů tyto zásady pro zkracování týdenní pracovní doby na 42, 43 a 44 hodin a pro úpravu pracovních a provozních režimů při zachování 46 hodinové týdenní pracovní doby, schválené vládou k provedení § 83 odst. 3 a § 85 zákoníku práce:

 

Čl.I

 

Základní zásady

 

                1. Umožňuje se v organizacích, v nichž zatím bude zachována 46 hodinová týdenní pracovní doba, upravit pracovní a provozní režim tak, aby z toho vyplynul pro pracující jeden den volna v průběhu čtyř týdnů.

 

2. Umožňuje se

 

a) zkrátit pracovní dobu na 42 hodin týdně (tj. zavést nejvýše 3 volné dny v průběhu čtyř týdnů) v těžbě uhlí, rud a keramických surovin, na báňských pracovištích geologického průzkumu a v nepřetržitých výrobních provozech (u vysokých pecí, v ocelárnách, válcovnách, koksovnách, elektrárnách, plynárnách, transformovnách, rozvodnách, nepřetržitých chemických provozech, papírnách, cementárnách, vápenkách, těžbě nafty, výrobě dřevovláknitých desek, škrobárnách, vodárnách apod.), jakož i v ostatních třísměnných výrobních provozech;

 

b) ve dvousměnných výrobních provozech zavést nejvýše tři volné dny v průběhu čtyř týdnů při postupném zkracování pracovní doby až na 43 hodiny týdně;

 

c) zkrátit pracovní dobu na 44 hodin týdně (tj. zavést nejvýše 2 volné dny v průběhu čtyř týdnů) v ostatních organizacích.

 

                3. Ustanovení předchozího bodu se nevztahuje na organizace (pracoviště), v nichž je pracovní doba na základě jiného opatření zkrácena pod uvedené hranice.

 

                4. Více volných dnů, než je uvedeno v bodech 1 a 2, lze v průběhu čtyř týdnů výjimečně zavést na nejdůležitějších stavbách a stavbách na území hlavního města; dále ve stavebních, montážních a geodetických organizacích, organizacích geologického průzkumu a v lesní prvovýrobě, jestliže velká část pracovníků je odloučena od svého bydliště, a v organizacích, kde povaha práce nedovoluje rozvržení pracovní doby na všechny pracovní dny v týdnu.

 

                5. V odvětvích, kde to vyžaduje povaha práce nebo podmínky provozu (v rostlinné výrobě v zemědělství, v lesní prvovýrobě, ve stavebnictví apod.), lze rozvrhnout pracovní dobu diferencovaně v průběhu delšího než čtyřtýdenního období.

 

                6. Zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) lze zavádět jen v ucelených organizačních jednotkách (v podnicích, v závodech, v provozech), nikoliv na jednotlivých pracovních místech.

 

                7. Organizace nemusí zavádět zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) k jednotnému datu; termín schvaluje nadřízený ústřední orgán a pro organizace podřízené národním výborům nadřízený krajský národní výbor, popřípadě Národní výbor hlavního města Prahy (dále jen krajský národní výbor), v dohodě s příslušným odborovým orgánem podle toho, jak si pro to organizace vytvoří podmínky podle dále uvedených zásad.

 

                8. Zkrácení pracovní doby (úpravu režimů) podle předchozích bodů schvalují pro podřízené organizace vedoucí ústředních orgánů a rady krajských národních výborů v dohodě s příslušnými odborovými orgány podle dále uvedených zásad a ukazatelů plánu; přitom zajišťují, aby provozní a pracovní režimy byly dohodnuty s příslušnými orgány.

 

                9. Vedoucí ústředních orgánů a rady krajských národních výborů jsou povinni

 

a) využít zkracování pracovní doby k posílení zainteresovanosti na dalším zhospodárnění výroby, ke zvýšenému využití základních fondů, k důraznějšímu postupu při likvidaci neefektivních provozoven, k upevnění pracovní kázně a ke zvýšení iniciativy pracujících tak, aby bylo dosaženo příznivějších výsledků v rozvoji národního hospodářství, než předpokládá plán;

 

b) důsledně spojovat zvýhodnění dvousměnných výrobních provozů podle bodu 2/b s vypracováním a realizací konkrétního programu uplatnění plného dvousměnného provozu a likvidace neefektivních provozoven všude tam, kde je to ekonomicky účelné;

 

c) důsledně spojovat zavedení zkrácené pracovní doby se zavedením pořádku do pracovních a provozních režimů a s důsledným odstraněním režimů, které nejsou v souladu s platnými předpisy.

 

                10. Rady krajských národních výborů jsou povinny koordinovat zavedení zkrácené pracovní doby (upravených režimů) v organizacích ve spolupráci s krajskými energetickými podniky a příslušnými dopravními organizacemi a v dohodě s krajskou odborovou radou podle dále uvedených zásad.

 

Čl.II

Zásady pro organizaci přechodu na 42, 43 a 44 hodinovou týdenní pracovní dobu a upravené pracovní a provozní režimy při 46hodinové týdenní pracovní době

 

Základní ekonomické předpoklady

 

                11. Přechod na zkrácenou týdenní pracovní dobu (upravené režimy) se uskuteční vytvořením předpokladů z vlastních zdrojů v rámci podmínek státního plánu na rok 1966, směrných úkolů čtvrtého pětiletého plánu a úkolů stanovených konečným zněním čtvrtého pětiletého plánu po jeho schválení, tj. bez ohrožení plnění výrobních úkolů, bez snížení kvality výroby nebo zhoršení služeb pro obyvatelstvo, bez požadavku na další pracovní síly, mzdové prostředky, investice, elektrické výkony, osobní a nákladní dopravu a bez zhoršení hospodářského výsledku. Organizacím, které nesplní tyto předpoklady, nebude zkrácení pracovní doby povoleno.

 

                12. Úbytek fondu pracovní doby musí být uhrazen využitím vnitřních rezerv, zejména trvalým zvýšením technickoorganizační úrovně výroby a služeb a důsledným využíváním pracovní doby.

 

                13. Přechodem na zkrácenou pracovní dobu nesmí vzrůstat přesčasová práce, ale naopak její podstatné omezení je třeba považovat za nezbytnou podmínku zkracování pracovní doby a za první krok při jeho přípravě.

 

Pracovní a provozní režimy

 

                Při zkrácení pracovní doby (úpravě režimů) se zavádějí takové pracovní a provozní režimy, které vyhovují pracujícím a respektují potřeby společnosti. Přitom je třeba vycházet z těchto hledisek:

 

                14. Vzhledem k zájmům pracujících bude většinou účelné při zkrácení pracovní doby (úpravě režimů) zachovat v zásadě osmihodinovou délku směn a umožnit tak pracujícím získat další dny volna. Ke zkrácení uvedené délky směny přistupovat jen výjimečně, např. ve výrobě, kde je to žádoucí ze zdravotních důvodů, nebo kde bude z jiných vážných důvodů nezbytné ponechat plný šestidenní provoz bez cyklického střídání pracovníků.

                Nepřipustit prodlužování směn v pondělí až pátek; pokud je nezbytné částečné napracování dnů pracovního volna, zajistit s ohledem na místní podmínky především částečné prodloužení zbývajících neplných sobotních směn.

 

                15. Přechod na zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) z hlediska potřeb společnosti nesmí

 

a) ve výrobních organizacích zhoršit využití základních fondů, nýbrž musí přispět k jejich lepšímu intenzívnímu i časovému využití, zejména cestou zvyšování směnnosti. Za základní pracovní a provozní režim je proto třeba považovat dvousměnný provoz tam, kde je to ekonomicky účelné, avšak třísměnný nebo nepřetržitý provoz je nutno zachovat, popřípadě nově zavést tam, kde je to nezbytné nebo účelné z technologických, kapacitních, energetických nebo dopravních důvodů, nebo tam, kde z ekonomických důvodů nelze nechat zahálet nákladná zařízení;

 

b) v odvětvích služeb zhoršit uspokojování potřeb obyvatelstva. Proto zkrácení pracovní doby (úprava režimů) v těchto odvětvích musí být zajišťováno bez zkracování provozní doby zpravidla cyklickým střídáním pracovníků; zkracovat prodejní dobu v obchodě a veřejném stravování lze jen výjimečně v některých typech malých prodejen (provozoven veřejného stravování) podle směrnic příslušného ústředního orgánu; zkracovat provozní dobu na poštách lze jen výjimečně u některých kategorií nejmenších pošt v dohodě s národními výbory;

 

c) negativně ovlivňovat navazující odvětví. Proto při přípravě pracovních a provozních režimů musí závody dbát pokynů krajských národních výborů (§ 93 zákoníku práce); nové pracovní a provozní režimy musí být odsouhlaseny s příslušnými orgány z hlediska spotřeby elektrické energie a dopravy (body 18 až 23). Při podrobném vypracování těchto režimů v jednotlivých provozech je třeba spolupracovat též se zdravotními orgány, aby pracovní režimy umožňovaly optimální přínos jak z hlediska zdravotního, tak i z hlediska pracovní výkonnosti.

 

                16. Pro různé pracovní úseky (hlavní výrobu, údržbu, nakládku, vykládku apod.) lze uplatnit různé pracovní grafy; provozní režim správy závodu a administrativy musí být podřízen potřebám provozu.

 

                17. Nové pracovní a provozní režimy organizací podřízených národním výborům nesmějí být v rozporu se zásadami, které na příslušných úsecích stanoví odvětvové ústřední orgány centrálně (např. pro úpravu prodejní doby v maloobchodě, pro provoz zdravotních zařízení apod.).

 

Rovnoměrnost odběru elektřiny

 

                18. Organizace, které hodlají zkrátit pracovní dobu (upravit režimy), jsou povinny nejpozději v období stanoveném pro sjednávání spotřebních diagramů projednat návrhy změn pracovního a provozního režimu s příslušnými orgány energetiky.

 

                19. Příslušnými jsou ty orgány energetiky, které až dosud potvrzují spotřební diagramy; spotřebitelé s příkonem do 1 MW jednají zpravidla s příslušným okresním závodem krajského energetického podniku, spotřebitelé s příkonem nad 1 MW jednají obvykle přímo s krajskými energetickými podniky.

 

                20. Spotřební diagramy, které vyplývají z nového pracovního a provozního režimu, musí respektovat potřeby energetiky. V pondělí až pátek nesmí dojít ke zvýšení spotřeby v době špiček proti rozložení spotřeby elektřiny před zavedením nového pracovního režimu.

 

                21. Případné rozpory mezi závody a krajskými energetickými podniky řeší oborová ředitelství a krajské národní výbory s ústředním ředitelstvím Československých energetických závodů v Praze.

 

Rovnoměrnost nároků na dopravu

 

                22. Přechod na zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) nesmí mít za následek nevyužívání základních prostředků v dopravě a nahromadění nároků na osobní i nákladní přepravu v pracovních dnech a nesmí vyvolat v dopravě potřebu nových pracovních sil a prostředků. Nakládka i vykládka musí být zajištěna po celý týden.

 

                23. Přechod na zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) musí dohodnout

                v železniční dopravě

 

a) příslušný ústřední orgán za všechny organizace s měsíčním přísunem více než 3500 vozových jednotek s ministerstvem dopravy;

 

b) organizace, které mají měsíční přísun více než 500 vozových jednotek, se správou dráhy;

 

c) organizace, které mají měsíční přísun více než 150 vozových jednotek, s provozním oddílem;

 

d) organizace, které mají měsíční přísun do 150 vozových jednotek, s železniční stanicí;

případné rozpory řeší ministerstvo dopravy;

                v silniční a městské dopravě

                použivatelé veřejné silniční dopravy, nákladní i autobusové a městské dopravy s příslušným krajským národním výborem.

                U linek přesahujících hranice kraje postupuje příslušný krajský národní výbor ve vzájemné dohodě se všemi ostatními zúčastněnými krajskými národními výbory; případně potřebné změny na dálkových linkách schvaluje na návrh zúčastněných krajských národních výborů ministerstvo dopravy.

                * * *

 

                24. Ústřední orgán (krajský národní výbor) stanoví podle těchto zásad rozsah a podmínky zkracování pracovní doby (úpravy režimů) pro organizace jím řízené.

 

                25. Podmínky pro zavedení zkrácené pracovní doby (upravených režimů) se musí vytvářet především na jednotlivých podnicích (organizacích), kde je těžiště technickoekonomické přípravy.

 

                26. Organizace mohou zavést zkrácenou pracovní dobu (upravené režimy) jen se souhlasem svého ústředního orgánu (u podniků řízených národními výbory se souhlasem krajského národního výboru). Ústřední orgán (krajský národní výbor) též rozhodne, zda ucelenou organizační jednotkou ve smyslu bodu 6 se v jednotlivých případech rozumí celý podnik či závod nebo jen provoz, popřípadě i cech, farma, železniční stanice, lokomotivní a vozové depo, prodejna, závod veřejného stravování apod. Ústřední orgány (krajské národní výbory) jsou povinny vypracovat v souladu s těmito zásadami vzorové pracovní režimy jako pomůcku podřízeným organizacím pro zavedení zkrácené pracovní doby (upravených režimů).

 

                27. Ústřední orgány (krajské národní výbory) jsou při tomto udělování souhlasu povinny zejména prověřit, zda jsou splněny základní předpoklady podle bodů 11 až 13 a zda nové pracovní a provozní režimy byly odsouhlaseny s příslušnými orgány podle bodů 14 až 23. Jsou též povinny prověřovat, zda organizace tyto předpoklady trvale dodržuje i po zavedení zkrácené pracovní doby (upravených režimů). V odůvodněných případech uloží organizaci návrat k původní týdenní pracovní době.

 

                28. Ústřední orgán (krajský národní výbor) může rozhodováním podle bodu 26 a 27 pověřit nižší složky (oborová ředitelství, okresní národní výbory).

 

                29. Krajské národní výbory jsou povinny ve spolupráci s příslušnými orgány energetiky a dopravy v souladu s § 93 zákoníku práce koordinovat uplatnění pracovních a provozních režimů u všech organizací na území kraje.

                Zavádění dnů pracovního volna koordinují tak, aby v maximální míře byly jednotnými dny pracovního volna soboty v sudých týdnech roku 1966 a obdobně soboty následující vždy za čtrnáct dní v dalších letech. Výjimku lze připustit pro nepřetržité provozy, služby a ostatní úseky, jestliže je to z provozních důvodů nezbytné; obdobně v případech odůvodněných místními podmínkami lze připustit výjimku pro dvousměnné výrobní provozy (v třech volných dnech místo dvou volných sobot v sudých týdnech a jedné v lichém týdnu, připustit dvě volné soboty v lichých týdnech a jednu v sudém týdnu), bude-li prokázáno, že se tím neztíží podmínky v navazujících odvětvích, zejména v dopravě, energetice, obchodě a v ostatních službách.

 

                30. V ústředních orgánech státní správy, v národních výborech a v ostatních státních orgánech může být zkrácená pracovní doba podle bodu 2 zavedena jen po rozhodnutí vlády. Zásady pro úpravu pracovních režimů při 46hodinové týdenní pracovní době (bod 1) v těchto orgánech jsou uvedeny v bodech 31 až 37.

 

Čl.III

Zásady pro úpravu pracovní doby při zachování 46hodinové týdenní pracovní doby v ústředních orgánech státní správy, v národních výborech a v ostatních státních orgánech

 

                K zabezpečení jednotného postupu v ústředních orgánech státní správy, v národních výborech a v ostatních státních orgánech při provádění ustanovení zákoníku práce o rozvržení pracovní doby, o stanovení jejího začátku a konce a o poskytování přestávek v práci se stanoví tyto zásady:

 

                31. Týdenní pracovní doba se v ústředních orgánech státní správy, v národních výborech a v ostatních státních orgánech rozvrhuje na šest pracovních dnů tak, že v sobotu je pracovní doba zpravidla kratší.

 

                32. Aby se občané mohli obracet se svými záležitostmi na státní orgány mimo svou pracovní dobu, rozvrhnou vedoucí státních orgánů a v národních výborech jejich rady, jestliže to vyžadují místní potřeby a podmínky, pracovní dobu v těchto orgánech tak, že jeden den v týdnu bude končit později než v ostatní dny, nikoliv však později než v 18.00 hod.

 

                33. Vedoucí státních orgánů a v národních výborech jejich rady rozvrhnou pracovní dobu v těchto orgánech tak, aby z toho vyplynul pro jejich pracovníky střídavě jeden den volna v průběhu čtyř týdnů při zachování 46 hodinové průměrné týdenní pracovní doby.

 

                34. Začátek pracovní doby ve státních orgánech stanoví jejich vedoucí a v národních výborech jejich rady v rozmezí od 6.30 hod. do 7.30 hod.; v Praze může být s ohledem na dopravní poměry stanoven začátek pracovní doby ve státních orgánech v rozmezí od 6.30 hod. do 8.00 hod.

 

                35. Začátek a konec pracovní doby ve státních orgánech je třeba stanovit tak, aby se jejich pracovníkům zajistila přiměřeně dlouhá přestávka na oběd. Tato přestávka se nezapočítává do pracovní doby a musí být proto napracována. Neposkytuje-li se pracovníkům další pracovní přestávka na jídlo a oddech podle § 89 odst. 1 zákoníku práce, započítává se z přestávky na oběd do pracovní doby 15 minut.

 

                36. Vedoucí státních orgánů a v národních výborech nižších stupňů jejich rady jsou povinni dbát při úpravách pracovní doby podle těchto zásad pokynů krajského národního výboru vydaných v dohodě s krajskou odborovou radou k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou.

 

                37. Ostatními státními orgány podle těchto zásad jsou orgány státní správy podřízené ústředním orgánům státní správy nebo národním výborům, soudy a prokuratury.

 

Čl.IV

Zásady pro řešení mzdových a pracovně právních otázek v souvislosti se zkracováním týdenní pracovní doby (úpravou režimů)

 

Mzdové otázky

 

Normy spotřeby práce

 

                čl. 38 až 46 zrušeny

 

Pracovněprávní otázky

 

Brigádnické volno

 

                47. V souvislosti se zkrácením pracovní doby je třeba zaručovat v pracovních smlouvách brigádnické pracovní volno jen při zkrácení pracovní doby na 44 hodin týdně. Při zkrácení na 43 a na 42 hodin týdně lze poskytovat toto volno jen v těch případech, kdy pracovník vzhledem k rozvrhu pracovní doby nebude mít alespoň jednou za měsíc dva dny souvislého volna, z nichž jeden den připadne na neděli nebo svátek.

 

Studijní volno účastníkům studia při zaměstnání

 

                48. V této etapě zkrácení pracovní doby se ponechávají pracovní úlevy a hospodářské zabezpečení pracovníků studujících při zaměstnání v dosavadním rozsahu. Při dalším zkracování pracovní doby je třeba počítat s omezením pracovních úlev a hospodářského zabezpečení.

 

Svátky

 

 

                49. Volný den v týdnu, který pracovník získá zkrácením pracovní doby (úpravou režimů), nutno považovat za den nepřetržitého odpočinku pracovníka v týdnu. Připadne-li na takový den svátek, nedostane pracovník, který nebude pracovat, za tento den náhradu ušlého výdělku, protože mu žádný výdělek neušel. Jestliže však v takový den, na který připadne svátek, bude pracovat, dostane vedle mzdy příplatek za práci ve svátek, tj. za každou odpracovanou hodinu příplatek ve výši svého průměrného výdělku připadajícího na jednu hodinu.

 

Délka dovolené na zotavenou

 

                50. Čerpá-li pracovník dovolenou vcelku nebo v kalendářních týdnech, dostane ve volnu příslušný počet týdnů dovolené, bez ohledu na to, zda do uvedené dovolené připadne volný den či nikoliv.

                Čerpá-li pracovník dovolenou výjimečně v částech kratších než týden, přísluší mu tolik pracovních dnů, kolik by jich zpravidla dostal, kdyby si vybíral dovolenou vcelku.

                To znamená, že

 

a) při jednom volném dnu (např. sobotě) během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

   dvoutýdenní dovolenou ...................... 12 pracovních dnů,

   třítýdenní dovolenou ....................... 17 pracovních dnů,

   čtyřtýdenní dovolenou ...................... 23 pracovních dnů;

 

b) při dvou volných dnech (např. při dvou sobotách) během čtyř

   týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

   dvoutýdenní dovolenou ...................... 11 pracovních dnů,

   třítýdenní dovolenou ....................... 17 pracovních dnů,

   čtyřtýdenní dovolenou ...................... 22 pracovních dnů;

 

c) při třech volných dnech (např. třech sobotách) během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

   dvoutýdenní dovolenou ...................... 11 pracovních dnů,

   třítýdenní dovolenou ....................... 16 pracovních dnů,

   čtyřtýdenní dovolenou ...................... 21 pracovních dnů;

 

d) při čtyřech volných dnech (např. čtyřech sobotách) během čtyř

 týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

   dvoutýdenní dovolenou ...................... 10 pracovních dnů,

   třítýdenní dovolenou ....................... 15 pracovních dnů,

   čtyřtýdenní dovolenou ...................... 20 pracovních dnů.

                Vybírá-li si pracovník dovolenou částečně po týdnech a částečně po dnech, platí rovněž, že mu přísluší v úhrnu nejvýše tolik pracovních dnů dovolené, kolik by jich dostal podle předchozího výpočtu.

                Organizace mají při určování nástupu dovolené dbát, aby pracovník dostal příslušný počet týdnů s pěti pracovními dny, aby nedocházelo k neodůvodněnému zvýhodňování ani znevýhodňování pracovníků.

                Způsob čerpání dovolených v organizacích, v nichž je pracovní doba rozvržena diferencovaně v průběhu celého kalendářního roku, může přiměřeně podle předchozích odstavců upravit příslušný ústřední orgán v dohodě s ústředním výborem odborového svazu a se souhlasem Ústřední rady odborů; přitom může též stanovit vhodný postup při poskytování náhrady mzdy za dovolenou.

 

Krácení dovolené

 

                51. Volný den, který pracovník získá zkrácením pracovní doby (úpravou pracovního režimu), se posuzuje jako odpracovaný, jestliže pracovník v příslušném týdnu odpracuje pracovní dobu stanovenou harmonogramem směn. Volné dny se nezapočítávají jako zameškané dny při krácení dovolené pro překážky v práci podle § 16 odst. 1 nař. č. 66/1965 Sb. Při krácení dovolené pro neomluvenou nepřítomnost v práci podle § 16 odst. 2 téhož vládního nařízení se krátí vždy jen pracovní dny a do krácení nelze zahrnovat volné dny vyplývající ze zkrácení pracovní doby (úpravy režimů).

 

Dodatková dovolená

 

                52. Při určení poměrné části dodatkové dovolené se vychází vždy ze zásady, že jedna dvanáctina dodatkové dovolené činí polovinu pracovního dne, a to bez ohledu na rozsah zkrácení pracovní doby.

 

                53. zrušen

 

Překážky v práci

 

                54. Vedení organizace a závodní výbor základní organizace Revolučního odborového hnutí budou dbát, aby si pracující své důležité osobní věci, pro jejichž vyřizování jim náleží jinak pracovní volno, vyřizovali v době volna získaného zkrácením pracovní doby (úpravou režimů), pokud to bude možné s ohledem na povahu překážky v práci. Připadne-li placená překážka v práci na volný den získaný zkrácením pracovní doby (úpravou režimů), neposkytuje se náhrada ušlého výdělku.

 

Věrnostní přídavek horníků

 

                55. Při výpočtu věrnostního přídavku horníků podle vládního nařízení č. 21/1952 Sb. ve znění vyhlášky č. 155/1952 Ú. l., vyhlášky č. 16/1965 Sb. a dalších prováděcích směrnic se postupuje tak, že ke skutečně odpracovaným hodinám v rozhodném období se připočte počet hodin, které odpadly zkrácením pracovní doby. Odpadlé hodiny z titulu zkrácené pracovní doby se nepřipočítávají v případech, jestliže pracovník je nepřítomen v práci jak bezprostředně před dnem pracovního volna, tak i bezprostředně po tomto dni.

 

                56. zrušen

 

Nemocenské pojištění

 

                57. Nemocenské (podpora při ošetřování člena rodiny) se poskytuje za dny, ve kterých pracovník měl, kdyby nebylo pracovní neschopnosti nebo karantény (ošetřování člena rodiny), pracovat podle rozvržení pracovní doby (harmonogramu směn) pro něj určeného v době vzniku nároku na dávku; pracovním dnům se kladou naroveň svátky, za které by pracovníku náležela jinak náhrada mzdy. Za dny volna, které vyplývají ze zkrácení pracovní doby (úpravy režimů) se nemocenské (podpora při ošetřování člena rodiny) neposkytuje.

 

                58. Zkrácení pracovní doby se ani pro účely nemocenského pojištění nepovažuje za trvalou změnu základní mzdy; zkrácení pracovní doby není tedy změnou, od které plyne nové rozhodné období.

                Při výpočtu nemocenského (podpory při ošetřování člena rodiny) se postupuje takto:

 

a) při zkrácení pracovní doby ze 46 na 42 hodin týdně a zavedení tří volných dnů v průběhu čtyř týdnů se k výpočtu používá "Tabulky II c pro soubor pracovníků se 42 hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou do osmihodinových směn", a to bez ohledu na skutečnou délku pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech. Při tom

 

- u pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části A tabulky, tj. z průměrné hrubé hodinové mzdy, se zvýší průměrná hrubá hodinová mzda zjištěná v rozhodném období při 46 hodinovém pracovním týdnu o mzdové vyrovnání ve výši 9,5 %,

 

- u pracovníků s měsíční mzdou, jimž se nemocenské stanoví podle části B tabulky, se základ pro stanovení dávky nemění,

 

- u pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části C tabulky, tj. z průměrné hrubé denní mzdy, je třeba průměrnou hrubou denní mzdu nově určit, a to tak, že započitatelný výdělek zúčtovaný v rozhodném období se dělí takovým počtem pracovních dnů, které by na rozhodné období připadly, kdyby v něm již byla zavedena zkrácená pracovní doba;

 

b) při zkrácení pracovní doby ze 46 na 43 hodin týdně a zavedení tří volných dnů v průběhu čtyř týdnů se k výpočtu používá "Tabulky VI c pro soubor pracovníků se zkrácenou 43 hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou tak, že v průběhu čtyř týdnů jsou vždy tři dny volné", a to bez ohledu na skutečnou délku pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech. U pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části A tabulky, tj. z průměrné hrubé hodinové mzdy, se zvýší průměrná hrubá hodinová mzda zjištěná v rozhodném období při 46 hodinovém pracovním týdnu o mzdové vyrovnání ve výši 7 %. U pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části B nebo podle části C tabulky, se postupuje obdobně jako v případech uvedených pod písm. a);

 

c) při zkrácení týdenní pracovní doby ze 46 na 44 hodin týdně a zavedení dvou volných dnů v průběhu čtyř týdnů se k výpočtu používá "Tabulky V c pro soubor pracovníků se 44 hodinovou týdenní pracovní dobou". Denní výše dávky odpovídá v průměru osmihodinové denní pracovní době. U pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části A tabulky, tj. z průměrné hrubé hodinové mzdy, se zvýší průměrná hrubá hodinová mzda zjištěná v rozhodném období při 46 hodinovém pracovním týdnu o mzdové vyrovnání ve výši 4,5 %. U pracovníků, jimž se nemocenské stanoví podle části B nebo podle části C tabulky, se postupuje obdobně jako v případech uvedených pod písm. a);

 

d) při zkrácení týdenní pracovní doby ze 46 na 44 hodin týdně se současným výjimečným zavedením pětidenního pracovního týdne se k výpočtu používá "Tabulky V b pro soubor pracovníků se 44 hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou do pěti pracovních dnů". Při výpočtu dávky se postupuje obdobně jako v případech uvedených pod písm. c);

 

e) při takovém rozvržení pracovní doby, kdy v průběhu čtyř týdnů je jeden den volný, přičemž v průměru za toto období zůstává zachována 46 hodinová týdenní pracovní doba, se k výpočtu používá "Tabulky I c pro soubor pracovníků se 46 hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou do osmihodinových směn", a to bez ohledu na délku skutečné pracovní doby v jednotlivých pracovních dnech.*)

 

                59. Nemocenské (podpora při ošetřování člena rodiny) v nižší procentní sazbě se poskytuje za ty prvé 3 pracovní dny pracovní neschopnosti, v nichž pracovník měl pracovat podle rozvržení pracovní doby (harmonogramu směn).

 

                60. U pracovníků, u nichž vznikla pracovní neschopnost přede dnem zavedení nového rozvržení pracovní doby a trvala i poté, se při výpočtu a poskytování nemocenského postupuje až do jejího skončení dosavadním způsobem, tj. i po zavedení zkrácené pracovní doby (úpravy režimů) se dávka poskytuje ve stejné výši a za všechny pracovní dny (placené svátky), které by byly pracovními dny pracovníka, kdyby nedošlo k nové úpravě pracovní doby. U pracovníků, u nichž vznikla pracovní neschopnost po úpravě pracovní doby, se již postupuje podle těchto zásad.

 

                61. Peněžitá pomoc v mateřství se i po úpravě pracovní doby vypočítává podle dosavadní "Tabulky k určení denní výše peněžité pomoci v mateřství", vydané s platností od 1. dubna 1964,**) a poskytuje se za všechny všední dny a placené svátky bez ohledu na to, jak je v organizaci rozvržena pracovní doba. Podrobnosti jsou uvedeny ve vysvětlivkách k této tabulce.

 

                62. Pro získání nároku na přídavky na děti je i po zavedení nového rozvržení pracovní doby třeba, aby pracovník měl v kalendářním měsíci alespoň 20 odpracovaných dnů, popřípadě dnů jím naroveň postavených. Dny pracovního volna vyplývající z nového rozvržení pracovní doby se za odpracované dny pro tento účel nepovažují.

 

                Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Předseda Státní plánovací komise:

 

Ing. Černík v. r.

 

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

VYHLÁŠKA  63/1968 Sb. ministerstva práce a sociálních věcí  ze dne 15. května 1968

o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem

 

 

 

Změna: 200/1968 Sb.

Změna: 188/1988 Sb.

Změna: 3/1991 Sb.

Změna: 1/1992 Sb.

 

                Vláda Československé socialistické republiky stanovila v dohodě s Ústřední radou odborů podle § 83 odst. 3, § 84 odst. 2 a § 85 zákoníku práce tyto zásady pro zkracování pracovní doby na 40, 41 1/4 a 42 1/2 hodin týdně a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem:

 

Pracovní doba

 

Délka pracovní doby

 

                1. V organizacích, které si pro to vytvoří ekonomické předpoklady, může být zkrácena pracovní doba takto:

 

a) na 40 hodin týdně pracovníkům v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu a pracovníkům na výrobních pracovištích (tj. v průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesním a vodním hospodářství a v dopravě) s nepřetržitým a třísměnným režimem práce,

 

b) na 41 1/4 hodin týdně pracovníkům na výrobních pracovištích s dvousměnným režimem práce,

 

c) na 42 1/2 hodin týdně pracovníkům na ostatních pracovištích, členům závodních stráží, závodních požárních sborů, hlídačům a vrátným.

 

                2. Pracovní doba se zkracuje podle bodu 1 vždy najednou pro ucelenou organizační jednotku. O tom, zda v jednotlivých organizacích se ucelenou organizační jednotkou pro účely zkrácení pracovní doby rozumí celý podnik nebo závod anebo jen provoz, popř. cech, dílna, farma, prodejna, závod veřejného stravování, železniční stanice, lokomotivní a vozové depo apod., rozhodne orgán schvalující zkrácení pracovní doby (body 36 a 38). Tento postup však neznamená, že pracovní doba se vždy zkracuje všem pracovníkům ucelené organizační jednotky v témže rozsahu.

 

                3. Pracovní doba zkrácená na 40 nebo 41 1/4 hodin týdně (zvýhodněná zkrácená pracovní doba) se v celé organizační jednotce stanoví nikoliv jednotně všem pracovníkům podle režimu práce této jednotky, nýbrž jednotlivým pracovníkům podle režimu jejich práce. Pracovní dobu zkrácenou na 40 hodin týdně lze tedy stanovit jen pracovníkům,kteří pracují v podzemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu, nebo pracovníkům, kteří se pravidelně střídají v ranních, odpoledních a nočních směnách. Pracovní dobu zkrácenou na 41 1/4 hodin týdně lze stanovit jen pracovníkům, kteří se pravidelně střídají v ranních a odpoledních směnách.

 

                4. Týdenní pracovní doba pracovníka, který se v uvedených směnách střídá jen nepravidelně, se stanoví jako součet délky směn, které měl v příslušném týdnu odpracovat podle předem stanoveného rozdělení pracovní doby.

                Jestliže takový pracovník odpracoval počet směn připadajících na něj v příslušném týdnu podle předem stanoveného rozdělení pracovní doby, je pro něho prací přesčas práce konaná nad pracovní dobu vyplývající z tohoto rozdělení pracovní doby pro směny, které skutečně odpracoval. Prací přesčas je u něho dále práce konaná ve dnech, na něž mu připadá nepřetržitý odpočinek v týdnu.

 

                5. Výjimečně lze z vážných provozních nebo zdravotních důvodů stanovit zvýhodněnou zkrácenou pracovní dobu pro všechny pracovníky ucelené organizační jednotky nejnižšího stupně (v dílně, cechu nebo provozu, nikoliv v celém závodě), jestliže v ní pracuje na směny alespoň 80% pracovníků.

 

                6. Ustanovení předchozích bodů se nevztahuje na pracovníky, jejichž týdenní pracovní doba již byla zkrácena pod uvedené hranice na základě jiných opatření, nebo jejichž dovolená na zotavenou činí více než 6 kalendářních týdnů v kalendářním roce.

                Pracovní doba se podle těchto zásad nezkracuje pracovníkům, kterým byla již pod uvedené hranice zkrácena např. ze zdravotních důvodů, mladistvým pracovníkům do 16 let věku, pracovníkům na jednosměnných pracovištích v těžbě uhlí, rud a keramických surovin a na báňských pracovištích geologického průzkumu (s výjimkou pracovníků pracujících pod zemí), pracovníkům na jednosměnných pracovištích ve výrobních ucelených organizačních jednotkách s nepřetržitým provozem, kde může být zachována 42hodinová pracovní doba podle vyhlášky Státní plánovací komise č. 62/1966 Sb., učitelům apod.

 

Pětidenní pracovní týden

 

 7. Při zkrácení pracovní doby podle bodů 1 až 5 může být pro pracovníky zaveden pětidenní pracovní týden se dvěma dny pracovního volna v týdnu.

                Dovoluje-li to povaha práce, podmínky provozu a obecný zájem, mají být poskytovány pracovníkům dva souvislé dny nepřetržitého odpočinku v týdnu pokud možno tak, aby připadaly na neděli a sobotu (dny všeobecného volna) nebo na neděli a pondělí.

                V ostatních případech (zejména v nepřetržitých provozech a v odvětvích služeb) se pracovníkům poskytují dva souvislé nebo jednotlivé dny nepřetržitého odpočinku v týdnu v jiných dnech.

 

                8. Pracovníkům, jejichž pracovní doba je rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny (§ 85 zákoníku práce), může být v průběhu roku nerovnoměrně rozložen též počet dnů nepřetržitého odpočinku v týdnu při dodržení § 92 zákoníku práce.

                Pracovníkům na pracovištích s nepřetržitým režimem práce, pracovníkům prodejen a pracovníkům provozoven veřejného stravování s nejvýše dvěma pracovníky a se sedmidenním nebo šestidenním režimem práce a pracovníkům prodejen a provozoven veřejného stravování se sezónním charakterem provozu, může být roční pracovní doba rozvržena tak, aby jim volné dny tvořily souvislé volno, které celkem s řádnou dovolenou a náhradním volnem nepřesahuje 8 týdnů. Tohoto rozvržení roční pracovní doby, lze však použít, jen jestliže uvedeným pracovníkům nelze poskytnout volné dny jiným způsobem a jestliže nelze ani zkrátit jejich denní pracovní dobu.

 

                9. Jestliže to vyžadují vážné provozní nebo zdravotní důvody, lze zkrácení týdenní pracovní doby provést zkrácením délky směn při ponechání šestidenního pracovního týdne.

 

Ekonomické předpoklady

 

                10. Zkrácenou týdenní pracovní dobu může organizace zavést jen jestliže tím nedojde

 

a) ke zpomalení růstu objemu a kvality výroby a služeb, ani jejich hospodárnosti,

                Organizace musí vytvořit ekonomické předpoklady k zabezpečení plné úhrady odpadlé pracovní doby z vlastních zdrojů (bez zvýšení počtu pracovníků, mzdových a investičních prostředků) s výjimkou částečné úhrady poskytnuté vládou výjimečně pro některé úseky v odvětvích služeb, bez zvýšení mzdových nákladů na jednotku výroby nebo výkonů (služeb), při současném zabezpečení tempa růstu mezd a jeho relace k dosaženým ekonomickým výsledkům podle politicko-hospodářské směrnice pro regulaci mezd a bez neoprávněného vzestupu cenové hladiny.

                Úbytek pracovní doby bude uhrazen využitím vnitřních rezerv, zejména trvalým zvýšením technicko-organizační úrovně výroby a služeb a důsledným využíváním pracovní doby.

                Přechodem na zkrácenou pracovní dobu nesmí v zásadě vzrůst přesčasová práce, ale naopak její podstatné omezení je třeba považovat za trvalý úkol i při zkracování pracovní doby.

 

b) k narušení vztahů k organizacím v navazujících odvětvích, zejména v dopravě a energetice a vztahů výrobních organizací k obchodním organizacím.

                V organizacích, které vzájemně kooperují, popřípadě provádějí přímé dodávky do maloobchodní sítě, nesmí nový provozní a pracovní režim narušit dohodnutou plynulost kooperace, popřípadě dodávek zboží, včetně dodržení jeho sortimentu.

                Organizace projednají nejpozději v období stanoveném pro uzavírání smluv na dodávku elektřiny návrhy na její případné změny s příslušnými dodavateli elektřiny.

                Přechod na zkrácenou pracovní dobu nesmí mít za následek nevyužívání základních prostředků v dopravě a nahromadění nároků na osobní a nákladní přepravu v pracovních dnech, ani vyvolat v dopravě potřebu nových pracovních sil a prostředků. Nakládka i vykládka bude zajištěna ve všech dnech týdne na základě dohody přepravce s dopravcem.

                Tuto dohodu sjednává

                v železniční dopravě

 

a) organizace, která má měsíční přísun v průměru od 20 do 100 vozových jednotek, s příslušnou železniční stanicí,

 

b) organizace, která má měsíční přísun od 101 do 1000 vozových jednotek, s příslušným provozním oddílem,

 

c) organizace, která má měsíční přísun více než 1000 vozových jednotek, s příslušnou správou dráhy;

                v silniční a městské dopravě

                organizace s příslušným městským, okresním, krajským národním výborem, popřípadě s Národním výborem hlavního města Prahy nebo Národním výborem hlavního města Slovenska Bratislavy (dále jen "krajský národní výbor").

                U linek přesahujících hranice kraje postupuje příslušný krajský národní výbor v dohodě se všemi ostatními zúčastněnými krajskými národními výbory; případné potřebné změny na dálkových linkách schvaluje na návrh zúčastněných krajských národních výborů ministerstvo dopravy.

 

Provozní a pracovní režimy

 

                11. Při zkrácení pracovní doby podle bodů 1 až 5 se zavedou provozní a pracovní režimy s přihlédnutím k zájmům pracovníků a v souladu s potřebami společnosti i podmínkami provozu.

 

                12. Délka směny nesmí přesáhnout 9 hodin a ranní směna nesmí zásadně začínat před 6. hodinou ranní; výjimky jsou možné jen, kde bude pracovní doba rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny (§ 85 zákoníku práce).

                Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se pracovní doba zásadně rozvrhne na pět pracovních dnů v týdnu. Ani před volným dnem nesmí být kratší než 8 hodin v ranní směně a na jednosměnných pracovištích a na 7 1/2 hodin v odpolední a noční směně, pokud to nebude nezbytné ze zdravotních důvodů.

 

                12. Ranní směna nesmí zásadně začínat před 6. hodinou ranní; výjimky jsou možné jen, kde bude pracovní doba rozvržena nerovnoměrně na jednotlivé týdny (§ 85 zákoníku práce).

                Při rovnoměrném rozvržení pracovní doby na jednotlivé týdny se pracovní doba zásadně rozvrhne na pět pracovních dnů v týdnu. Ani před volným dnem nesmí být kratší než 8 hodin v ranní směně a na jednosměnných pracovištích a na 7 1/2 hodin v odpolední a noční směně, pokud to nebude nezbytné ze zdravotních důvodů.

 

V průmyslu, stavebnictví, zemědělství, lesním a vodním hospodářství

 

                14. Přechod na zkrácenou týdenní pracovní dobu a pětidenní pracovní týden má přispět k trvalému úsilí o efektivní využití základních fondů. Základním provozním a pracovním režimem je dvousměnný provoz; třísměnný nebo nepřetržitý provoz je nutno zachovat, popřípadě nově zavést tam, kde je to nezbytné nebo účelné z technologických, kapacitních, energetických nebo dopravních důvodů nebo kde z ekonomických důvodů je třeba maximálně využít nákladných zařízení.

 

                15. Doporučuje se uplatnit i na vícesměnných výrobních pracovištích (s přihlédnutím zejména ke konkrétním místním ekonomickým, provozně organizačním, zdravotním a dopravním podmínkám) provozní a pracovní režim s delší ranní směnou (8 1/5 hodin) jako řešení, které v nejvyšší míře umožňuje sjednotit zájem vícesměnných i jednosměnných výrobních pracovišť na zavedení pětidenního pracovního týdne a na tomto základě skloubit začátky a konce pracovní doby s jízdními řády.

 

V odvětvích služeb

 

                16. Zkrácení týdenní pracovní doby v odvětvích služeb nesmí zhoršit uspokojování potřeb obyvatelstva a organizací. Proto bude zkrácení pracovní doby v těchto odvětvích uskutečňováno bez zkracování provozní (otvírací( doby zpravidla tak, že pracovníci se budou cyklicky střídat.

 

                17. Týdenní provozní (otvírací) dobu lze omezit jen výjimečně a to jen na základě průzkumu poptávky, po projednání s občany (na veřejné schůzi občanů resp. členů spotřebního družstva) a po schválení příslušným národním výborem.

                Omezení týdenní provozní (otvírací) doby se doporučuje uplatnit jen v těchto případech:

 

a) zkrácením otvírací doby během dne u prodejen a u závodů veřejného stravování s nejvýše třemi pracovníky, v místním hospodářství u sběren a ostatních provozoven s nejvýše dvěma pracovníky s přímým stykem se zákazníky, u pošt III. až IV. kategorie s nejvýše dvěma pracovníky u přepážek (kromě vedoucího pošty), u lékáren s nejvýše dvěma pracovníky a u kulturních zařízení s jedním provozním pracovníkem;

 

b) zavíracími půldny u prodejen průmyslového zboží s nejvýše třemi pracovníky, u prodejen potravin a zeleniny a u závodů veřejného stravování s nejvýše čtyřmi pracovníky, v místním hospodářství u sběren a ostatních provozoven s nejvýše dvěma pracovníky s přímým stykem se zákazníky a u kulturních zařízení s nejvýše dvěma provozními pracovníky, jestliže nelze poskytnout volné dny střídáním pracovníků;

 

c) zavíracími dny u prodejen potravin a zeleniny s jedním pracovníkem ve městech a s nejvýše dvěma pracovníky na vesnicích, u prodejen průmyslového zboží s nejvýše dvěma pracovníky, u závodů veřejného stravování s nejvýše třemi pracovníky ve městech a s nejvýše dvěma pracovníky na vesnicích a v místním hospodářství u sběren a ostatních provozoven s jedním pracovníkem s přímým stykem se zákazníky; výjimečně u pošt IV. až VI. kategorie a ve velkých městech (s více poštami) stanovených Ústřední správou spojů i u pošt III. kategorie; u jeslí a mateřských škol, pokud v těchto zařízeních nejsou děti, jejichž oba rodiče v sobotu pracují (při zachování stejné možnosti přijetí dětí těchto rodičů do uvedených zařízení); u lékáren s jedním pracovníkem, nebo je-li v místě s jednou lékárnou zajištěn výdej léků jiným způsobem; u kulturních zařízení s jedním provozním pracovníkem.

                Zavírací dny v uvedených případech zavést jen v místech, kde je v dostatečné blízkosti zajištěn provoz (prodej) v jiné provozní jednotce, jinak výjimečně jen po důkladném průzkumu poptávky. Na vesnici však tuto úpravu neuplatnit v době rekreační a zemědělské sezóny. Na poštách zajišťovat doručování zásilek a základní poštovní služby i v zavíracích dnech.

 

                18. Rozvržení provozní doby i pracovní režimy v průběhu týdne a z toho vyplývající pracovní kapacita organizací v odvětvích služeb musí být přizpůsobeny intenzitě poptávky a potřebám obyvatelstva a organizací v jednotlivých dnech týdne i v jednotlivých denních hodinách a musí být dohodnuty s příslušným národním výborem.

                Ve dnech špičkové intenzity provozu (v uměleckých, kulturních a sportovních zařízeních, v maloobchodě, veřejném stravování a službách místního hospodářství) nesmí příslušná zařízení, prodejny a provozovny oslabovat svoji kapacitu ani omezováním provozní (otvírací) doby ani snížením počtu pracovníků.

                V ostatních odvětvích se v souladu s uvedenými zásadami doporučuje postupovat takto:

                Veřejná osobní doprava zajistí i v sobotu v potřebném rozsahu přepravu pracujících, kteří budou v sobotu pracovat, žáků do škol i rekreační přepravu. Na poštách bude pracovní kapacita v sobotu odpovídat intenzitě provozu; přitom ani na poštách IV. až VI. kategorie nebude kapacita slabší než v neděli; v každém případě bude zajištěno doručování zásilek a základní poštovní služby. V lůžkových zdravotnických zařízeních bude v sobotu dopoledne zajištěn potřebný rozsah léčebných i ostatních služeb, jejich plynulost a kvalita. V ambulantních zdravotnických zařízeních nebude pracovní kapacita v sobotu oslabena více, než odpovídá zjištěné frekvenci pacientů ve volných sobotách, aby se ambulantní léčebná péče v sobotu dopoledne nezměnila jen na pohotovostní službu. Výdej léků bude v sobotu dopoledne zachován v zásadě v běžném rozsahu.

 

V ústředních orgánech státní správy, v národních výborech a v ostatních státních orgánech

 

                19. Při zkrácení týdenní pracovní doby musí být v plném rozsahu zajištěno plnění úkolů příslušného státního orgánu i jeho styk s občany, a to bez zvýšení nároků na společenské zdroje.

 

                20. Týdenní pracovní doba v těchto orgánech se rozvrhne v zásadě na pět pracovních dnů tak, aby dny pracovního volna připadaly na sobotu a neděli, a jestliže to vyžadují místní potřeby a podmínky, aby přitom pracovní doba v jeden pracovní den v týdnu (zpravidla ve středu) končila později než v ostatní dny, nikoliv však později než v 18.00 hodin. Ve dnech pracovního volna je přitom třeba zabezpečit podle místních podmínek a potřeb nezbytnou pracovní pohotovost na těch pracovištích, která zajišťují styk s občany nebo s podřízenými organizacemi. Začátek pracovní doby ve státních orgánech se stanoví v rozmezí od 6.30 do 7.30 hodin; v Praze může být s ohledem na dopravní poměry stanoven začátek pracovní doby ve státních orgánech v rozmezí od 6.30 do 8 hodin.

 

                21. Ostatními státními orgány se pro postup podle těchto zásad rozumí orgány státní správy podřízené ústředním orgánům státní správy nebo národním výborům, soudy a prokuratury.

 

Pracovně právní otázky a nemocenské

 

                29. Čerpá-li pracovník dovolenou na zotavenou vcelku nebo v kalendářních týdnech, dostane ve volnu příslušný počet týdnů dovolené bez ohledu na to, zda do uvedené dovolené připadne volný den či nikoliv.

                Čerpá-li pracovník dovolenou výjimečně v částech kratších než týden, přísluší mu tolik pracovních dnů, kolik by jich zpravidla dostal, kdyby si vybíral dovolenou vcelku.

                To znamená, že

 

a) při jednom pětidenním pracovním týdnu během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

        dvoutýdenní dovolenou                 12 pracovních dnů,

 

    třítýdenní dovolenou                  17 pracovních dnů,

 

    čtyřtýdenní dovolenou                 23 pracovních dnů,

 

b) při dvou pětidenních pracovních týdnech během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

      dvoutýdenní dovolenou                 11 pracovních dnů,

 

    třítýdenní dovolenou                  17 pracovních dnů,

 

    čtyřtýdenní dovolenou                 22 pracovních dnů,

 

c) při třech pětidenních pracovních týdnech během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

      dvoutýdenní dovolenou                 11 pracovních dnů,

 

    třítýdenní dovolenou                  16 pracovních dnů,

 

    čtyřtýdenní dovolenou                 21 pracovních dnů,

 

d) při čtyřech pětidenních pracovních týdnech během čtyř týdnů si může vybrat pracovník, který má nárok na

      dvoutýdenní dovolenou                 10 pracovních dnů,

 

    třítýdenní dovolenou                  15 pracovních dnů,

 

    čtyřtýdenní dovolenou                 20 pracovních dnů.

                Vybírá-li si pracovník dovolenou částečně po týdnech a částečně po dnech, platí rovněž, že mu přísluší v úhrnu nejvýše tolik pracovních dnů dovolené, kolik by jich dostal podle předchozího výpočtu.

                Při určení poměrné části dodatkové dovolené se vychází vždy ze zásady, že jedna dvanáctina dodatkové dovolené činí polovinu pracovního dne bez ohledu na rozsah zkrácení týdenní pracovní doby.

                Způsob čerpání dovolených v organizacích, v nichž je pracovní doba rozvržena nerovnoměrně v průběhu celého kalendářního roku (§ 85 zákoníku práce), může přiměřeně podle těchto zásad upravit příslušný ústřední orgán v dohodě s ústředním výborem odborového svazu a se souhlasem Ústřední rady odborů; přitom může též stanovit vhodný postup při poskytování náhrady mzdy za dovolenou.

 

                30. Náhradu mzdy za dovolenou dostane pracovník za tolik pracovních dnů, kolik mu jich podle harmonogramu směn v době jeho dovolené odpadlo, ať si vybírá dovolenou vcelku, po týdnech nebo po kratších částech. Náhrady mzdy za dovolenou náleží ve výši průměrného výdělku.

 

                31. Volný den v týdnu, který pracovník získá zkrácením pracovní doby (úpravou provozních a pracovních režimů), se posuzuje jako den nepřetržitého odpočinku pracovníka v týdnu.

 

                32. Zkrácení pracovní doby se pro výpočet průměrného výdělku (§ 275 zákoníku práce a § 30 až 34 vládního nařízení č. 66/1965 Sb.) nepovažuje za trvalou změnu základní mzdy.

 

                33. Zkrácení týdenní pracovní doby se ani pro účely nemocenského pojištění nepovažuje za trvalou změnu základní mzdy. Denní výše nemocenského (podpory při ošetřování člena rodiny) se v organizaci zjišťuje podle závazných tabulek vydaných Ústřední radou odborů.*)

                Při výpočtu nemocenského (podpory při ošetřování člena rodiny) se postupuje takto:

 

a) Při zkrácení pracovní doby na 40 hodin týdně rozvržené do pěti pracovních dnů pracovníkům pod zemí při těžbě uhlí, rud a nerudných surovin, v důlní výstavbě a na báňských pracovištích geologického průzkumu se k výpočtu používá "Tabulky III b, c pro soubor pracovníků se 40hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou do pěti pracovních dnů".

                Přitom

 

 

                1. pracovníkům, jimž se nemocenské stanoví z průměrné hrubé hodinové mzdy (část A tabulky), se zvýší průměrná hrubá hodinová mzda zjištěná v rozhodném období koeficientem, jehož výše odpovídá poměru týdenní pracovní doby, která platila v rozhodném období, ke zkrácené 40hodinové týdenní pracovní době;

 

                2. pracovníkům, jimž se nemocenské stanoví z průměrné hrubé měsíční mzdy (část B tabulky), se základ pro stanovení dávky nemění;

 

                3. pracovníkům, jimž se nemocenské stanoví z průměrné hrubé denní mzdy (část C tabulky), je třeba průměrnou hrubou denní mzdu nově určit, a to v zásadě tak, že započitatelný výdělek v rozhodném období se vydělí takovým počtem pracovních dnů, které by v rozhodném období byly pro pracovníka dny pracovními, kdyby v něm již platila zkrácená 40hodinová týdenní pracovní doba rozvržená do pěti pracovních dnů.

 

b) Při zkrácení pracovní doby na 40 hodin týdně s pětidenním pracovním týdnem pracovníkům na výrobních pracovištích s nepřetržitým a třísměnným režimem práce, nebo při zkrácení pracovní doby na 41 1/4 hodin týdně s pětidenním pracovním týdnem pracovníkům na výrobních pracovištích s dvousměnným režimem práce a nebo při zkrácení pracovní doby na 42 1/2 hodin týdně s pětidenním pracovním týdnem pracovníkům na ostatních pracovištích se k výpočtu používá "Tabulky VII/b pro soubor pracovníků se 42 1/2hodinovou týdenní pracovní dobou rozvrženou do pěti pracovních dnů". Pracovníkům, jimž se nemocenské stanoví z průměrné hodinové mzdy (část A tabulky), se zvýší průměrná hrubá hodinová mzda zjištěná v rozhodném období koeficientem, jehož výše odpovídá poměru týdenní pracovní doby, která platila v rozhodném období, ke zkrácené 42 1/2hodinové týdenní pracovní době; jestliže v rozhodném období již platila uvedená zkrácená týdenní pracovní doba, nezahrnuje se do započitatelného výdělku procentní příplatek ke mzdovému tarifu pro druhou a třetí směnu. U pracovníků, jimž se nemocenské stanoví z průměrné hrubé měsíční mzdy (část B tabulky) nebo z průměrné hrubé denní mzdy (část C tabulky), se postupuje obdobně jako v případech uvedených pod písm. a); jestliže však v rozhodném období již platila uvedená zkrácená týdenní pracovní doba a stanoví-li se nemocenské z průměrné hrubé denní mzdy, procentní příplatek ke mzdovému tarifu pro druhou a třetí směnu se do započitatelného výdělku zahrnuje.

 

                34. Pracovníkům, u nichž vznikla pracovní neschopnost přede dnem zavedení nového rozvržení pracovní doby a trvala i poté, se při výpočtu a poskytování nemocenského postupuje až do jejího skončení dosavadním způsobem, tj. tak, že i po zavedení zkrácené týdenní pracovní doby (úpravy provozních a pracovních režimů) se dávka poskytuje ve stejné výši a za všechny pracovní dny (placené svátky), které by byly pracovními dny pracovníka, kdyby nedošlo k nové úpravě pracovní doby. U pracovníků, u nichž vznikla pracovní neschopnost po úpravě pracovní doby, se postupuje podle obecných předpisů o nemocenském pojištění a podle těchto zásad.

 

Organizace přechodu na 40, 41 1/4 a 42 1/2 hodinovou týdenní pracovní dobu s pětidenním pracovním týdnem

 

                35. Organizace mohou zavést zkrácenou týdenní pracovní dobu po vytvoření ekonomických předpokladů v zásadě buď k 1. lednu nebo k poslední neděli v květnu anebo k poslední neděli v září (termíny spojené s úpravami jízdních řádů v každém roce), a to počínaje dnem 29. září 1968.

 

                36. Organizace mohou zavést týdenní pracovní dobu zkrácenou podle těchto zásad jen po předchozím schválení příslušným ústředním orgánem a organizace řízené národními výbory jen po předchozím schválení příslušným krajským národním výborem. Schvalující orgány přitom postupují v dohodě s příslušnými odborovými orgány. Před schválením jsou povinny prověřit, zda jsou pro zavedení zkrácené pracovní doby splněny stanovené předpoklady, zda nové provozní a pracovní režimy jsou dohodnuty se všemi zúčastněnými orgány (bod 10) a zda jsou zejména v souladu s pokyny příslušného krajského národního výboru (bod 13).

                Schválení nezbavuje organizaci odpovědnosti za to, že pro zavedení zkrácené pracovní doby byly vytvořeny potřebné ekonomické předpoklady a že zkrácení pracovní doby nebude mít nepříznivé ekonomické důsledky.

 

                37. V přechodném období od zavedení zkrácené týdenní pracovní doby v organizacích zpravidla do konce následujícího kalendářního roku sleduje schvalující orgán dosahované ekonomické výsledky. Zjistí-li nedostatky, zabezpečí zjednání nápravy. V odůvodněných případech uloží organizaci návrat k původní týdenní pracovní době.

 

                38. Pravomoc ke schvalování přechodu jednotlivých organizací na zkrácenou týdenní pracovní dobu (bod 36) a k rozhodování podle bodu 37 mohou ústřední orgány přenést až na generální (oborová) ředitelství, popřípadě jim na roveň postavené orgány a krajské národní výbory na okresní národní výbory u organizací řízených národními výbory.

 

                39. Krajské národní výbory ve spolupráci s příslušnými orgány energetiky a dopravy a v dohodě s krajskou odborovou radou (§ 93 zákoníku práce) koordinují uplatnění provozních a pracovních režimů u všech organizací na území kraje zejména z těchto hledisek:

 

a) slaďují stanovení začátku a konce pracovní doby v souladu s těmito zásadami tak, aby byly co nejvíce omezeny ztráty času pracovníků při čekání na dopravní prostředky. Odchylky od obecné úpravy jízdních řádů umožňují jen tak, aby nebyla narušena veřejná doprava přednostně přizpůsobená této úpravě. Přitom dbají, aby ranní směna zásadně nezačínala před 6. hodinou ranní, pokud to není nezbytně nutné z důvodů uvedených v bodě 12;

 

b) u výrobních organizací, které si zatím nevytvoří předpoklady pro zkrácení týdenní pracovní doby v plném rozsahu podle bodů 1 až 5 a zavedou od 29. září 1968 na přechodnou dobu pouze tři volné soboty v průběhu čtyř týdnů, koordinují provozní a pracovní režimy tak, aby zbývající pracovní sobota připadala na týdny, jejichž pořadí od počátku roku je dělitelné čtyřmi;

 

c) stanovují termín pro zahájení zkracování pracovní doby v souladu s bodem 35 a koordinují provozní a pracovní režimy v organizaci tak, aby bylo zajištěno zásobování a činnost služeb i ve volných sobotách v souladu s potřebami obyvatelstva.

 

Závěrečná ustanovení

 

                40. Do zavedení zkrácené týdenní pracovní doby podle těchto zásad se postupuje podle vyhlášky č. 62/1966 Sb.

 

                41. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Ministr:

 

Štanceľ v. r.